Obchodné podmienky

Ekokoza s.r.o. (Ekokoza.sk)
Fryčovice 297
739 45 Fryčovice
Česká republika

IČO 07508247
DIČ CZ07508247

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ekokoza.sk.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Ekokoza s.r.o., so sídlom Fryčovice 297, 739 45 Fryčovice, identifikačné číslo: 07508247(ďalej len „ predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.ekokoza.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu< /strong>“).

2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

3. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako dva roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

 2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

 3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

9. Kupujúci berie na vedomie, že tovar, ktorý nakupuje na svoju výrobu, musí vždy riadne otestovať a to ako pre výrobu samotnú, tak aj pre následné použitie. Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za výrobu z dodaných surovín, materiálov a obalov a je vždy iba na kupujúcom, aby všetko dôkladne overil a otestoval. Vhodnosť použitia suroviny, voľba emulgátora, aktívnych látok alebo vhodnosť obalu pre daný výrobok je vždy na zákazníkovi a predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť pri nevhodnej voľbe.

10. Kupujúci nezodpovedá za kompatibilitu výrobku. Zákazníkom odporúčame produkty vždy otestovať.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho, vedený v spoločnosti FIO (ďalej len „účet predávajúceho“);
  Číslo účtu pre platby v korunách: 2901513072/ 2010
  Číslo účtu pre platbu v eurách: 2101513074/ 2010
  IBAN:SK362010000002101513074
  BIC: FIOBCZPPXXX

 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány COMGATE:
  ComGate Payments, a.s.
  Gočárova trieda 1754/48b, Hradec Králové, Česká republika
  E-mail: platby-podpora @comgate.sk
  Tel: +420 228 224 267
  Online platby pre nás zaisťuje platobná brána ComGate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované.

Platba kartou

Najrýchlejší spôsob zaplatenia online. Do rozhrania platobnej brány ComGate zadáte číslo karty, dátum platnosti a CVC kód – tri čísla, ktoré nájdete v podpisovom prúžku na zadnej strane karty. Všetko je zabezpečené štandardom 3D Secure, a tak budete najskôr požiadaní o zadanie číselného kódu, ktorý obdržíte SMSkou od svojej banky.

Platba bankovým prevodom

Okamžitá platba prostredníctvom internetového bankovníctva. Platobná brána ComGate vás presmeruje do vášho internetového bankovníctva, kam sa prihlásite ako obvykle a tu potvrdíte už pripravený platobný príkaz.

Po dokončení platby budete presmerovaní späť do obchodu. Platba je potvrdená okamžite, budeme bez odkladu pokračovať v realizácii objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova trieda 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho Ekokoza.cz, Lesní Jakubov 21, 675 73 Rapotice.

3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. Preprava tovaru je podľa výberu zákazníka uskutočňovaná prepravcovi Česká pošta, Zásielkovňa alebo PPL. Pri voľbe prepravcu Slovenská pošta nie je možná platba na dobierku. Pokiaľ sa vám jeden z uvedených prepravcov neponúkne, znamená to, že je váš balíček na poslanie cez zvoleného prepravcu príliš ťažký. Zásielkovňa je iba do 8kg, pošta do 25kg.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

 2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

 3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebeniu, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

4. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy eshopekokoza.cz. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a emailová adresa (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“) .

3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a na účely vedenia užívateľského účtu. Ak nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Predávajúci, ako spracovateľ osobných údajov, je zároveň ich správcom a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúcou ich zneužitiu.

5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa, napr. ide o prepravnú službu.

6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

 2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. Po uskutočnení objednávky, bude odovzdaný e-mail zákazníka spoločnosti Allegro Group SK, s.r.o. pre zaslanie hodnotiaceho dotazníka v rámci služby "Overené zákazníkmi". Na uvedenú e-mailovú adresu bude v priebehu 10 dní od nákupu zaslaný odkaz na dotazník, v ktorom môže zákazník hodnotiť kvalitu služieb a produktov, s čím kupujúci výslovne súhlasí. Spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj predtým udelený súhlas. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

Kupujúci vstupom na webové stránky www.ekokoza.cz má možnosť vyjadriť svoj súhlas s ukladaním tzv. cookies a pixelových tagov v jeho počítači.

"Heureka - prenos emailových adries za účelom odoslania dorazníka spokojnosti

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Od 10. 9. 2009 je v predajných cenách tovaru ponúkaného v e-shope zahrnutý recyklačný poplatok, pokiaľ nie je uvedené inak.

Predajcovia elektrospotrebičov nie sú podľa názoru Ministerstva životného prostredia povinní prevziať od zákazníka starý spotrebič priamo na predajni. Povinnosťou maloobchodného predajcu je presne informovať zákazníka o zberných miestach.

Zoznam zberných miest môžete vyhľadať na stránkach Ministerstva životného prostredia alebo na stránkach kolektívnych systémov - ELEKTROWIN (domáce elektrospotrebiče), < strong>ASEKOL (elektronika, IT technika), prípadne REMA, EKOLAMP (osvetľovacia technika).

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.
Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie
Ekokoza s.r.o. (Ekokoza.sk)
Fryčovice 297
739 45 Fryčovice

Informácie dostupné z nášho webového obchodu nenahrádzajú lekársku diagnózu ani pokyny pre terapiu. Rady, odporúčania a recepty boli starostlivo spracované autormi spoločnosti Ekokoza s.r.o. Ekokoza s.r.o. ani jej pridružené spoločnosti ani ich vlastníci/zamestnanci v žiadnom prípade nezodpovedajú za úrazy, škody na majetku, finančné škody alebo straty akéhokoľvek druhu. To zahŕňa priame, nepriame alebo následné škody. Všetky vyhlásenia o účinnosti kozmetických surovín vychádzajú výhradne z našich skúseností a nie sú vedecky ani lekársky podložené. Ste zodpovední za používanie produktov vo webovom obchode. Preto dôrazne odporúčame, aby záujemcovia študovali ďalšiu literatúru, online výskum alebo sa zúčastnili ďalších školení, aby mohli tieto nádherné prírodné produkty profesionálne a bezpečne používať.

Členstvom vo vernostnom programe získate ako člen nové možnosti pri nakupovaní v internetovom obchode Ekokoza.cz.

1. Ako člen vernostného programu máte ponuku internetového obchodu rovnako ako upozornenie na vybrané produkty prispôsobené svojej osobe a svojim preferenciám. Nebudete musieť stále znova vyplňovať Vaše doručovacie údaje. Budú u nás uložené

2. Aby sme Vám mohli tieto služby poskytnúť, potrebujeme od Vás nevyhnutne Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré budeme využívať a spracovávať za nižšie uvedených podmienok.

3. Členstvom ušetríte nielen čas, ale aj peniaze. Členom sú ponúkané špeciálne zľavy na vybraný tovar.

II. Uzavretie zmluvy o členstve vo vernostnom programe

1. Kliknutím na „registrovať“ súhlasíte s týmito podmienkami členstva vo vernostnom programe a uzatvárate s nami, teda so spoločnosťou Ekokoza.cz,. so sídlom Fryčovice 73945 Fryčovice 297, ičo 70412430 (ďalej len Ekokoza alebo „my“), zmluvu o členstve.

2. Členom môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov. Uzatvorením zmluvy o členstve čestne vyhlasujete, že ste starší ako 18 rokov.

3. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že zmluva o členstve je samostatnou zmluvou riadiacou sa tu uvedenými pravidlami a nie je spätá s existenciou iných (najmä kúpnych) zmlúv medzi nami uzavretých.

III. Predmet zmluvy

1. Týmto sa zaväzujeme:

 • Prednostne Vám zasielať informácie o špeciálnych zľavových akciách a limitovaných ponukách

 • Prednostne Vám zasielať informácie o nových produktoch v našej ponuke, predobjednávkach a pod.

 • Upozorniť Vás na Vaše nedokončené objednávky

 • Prispôsobiť ponuku internetového obchodu a zobrazovanú reklamu Vašim preferenciám

 • Bezpečne uchovávať Vaše doručovacie či fakturačné údaje, aby ste nám ich nemuseli znovu vyplňovať

 • Umožniť Vám priamy prístup k Vašim údajom, ktoré ste nám poskytli a ich správu

2. Aby sme mohli uskutočniť uvedené záväzky, sme povinní a oprávnení:

 • spracovávať všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám v súvislosti s uzavretím zmluvy o členstve alebo spoločne nákupy v našom obchode poskytol, ako je meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydlisko, e-mail, telefónne číslo, pohlavie rovnako ako informácie o nákupoch, o zaplatených čiastkach, užívateľskom správaní na stránkach internetového obchodu www.ekokoza.cz alebo mobilnej aplikácii a tiež automaticky generované informácie. K týmto informáciám patria informácie o kliknutiach, aké produkty ste si na našich webových stránkach prezerali, informácie o Vašom počítači a internetové pripojenie, údaje získané o vašom operačnom systéme,

 • všetky vyššie uvedené údaje vyhodnocovať (profilovať) alebo nechať vyhodnotiť tretie strany. Uvedené údaje môžu byť okrem spriaznených osôb eshopu (sesterských spoločností) spracované aj našimi spracovateľmi.

 • kontaktovať vás za účelom štatistík a dotazníkov

3. Rozsah vyššie uvedených povinností sme oprávnení určiť a upravovať.

4. Ako člen ste povinný poskytnúť potrebné údaje a udržiavať ich aktuálne.

IV. Cena za služby

1. Členstvo je bezplatné rovnako ako nami poskytované, vyššie uvedené služby s týmto členstvom súvisiace.

V. Práva z chybného plnenia a odstúpenia od zmluvy

1. Na tento vzťah sa použijú primerane ustanovenia o právach z chybného plnenia a o odstúpení od zmluvy spotrebiteľom.

2. Pri ich výklade a použití je potrebné brať do úvahy odlišnosti spočívajúce v plnení z kúpnej zmluvy a zo zmluvy o členstve vo vernostnom programe.

3. VOP spoločnosti nájdete tu.

VI. Trvanie zmluvy

1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.

2. Každá zo strán je oprávnená ju vypovedať aj bez dôvodu. Výpovedná doba je 30 dní od doručenia výpovede druhej zo strán.

3. Spracovávané osobné údaje budú zmazané najneskôr do 30 dní od ukončenia zmluvy.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Ohľadom ochrany osobných údajov ďalej odkazujeme na dokument Zásady ochrany osobných údajov

2. Subjektom mimosúdneho konania v prípade sporu, prípadne subjektom na vybavovanie sťažností kupujúcich, je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz, zriadená zákonom č. 64/1986 Zb. o Českej obchodnej inšpekcii, na ktorú sa kupujúci môže obrátiť cez e-podateľňu na webových stránkach Českej obchodnej inšpekcie. Ďalej je možné spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ADR platformy.

3. Odchýlenie sa od týchto obchodných podmienok je možné iba písomným súhlasom oboch strán. Doplňujúce či odlišné podmienky obchodného partnera sa na zmluvné vzťahy uvedené v týchto obchodných podmienkach neaplikujú.

4. Znenie týchto obchodných podmienok môže Ekokoza meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

5. Tieto OBCHODNÉ PODMIENKY nadobúdajú účinnosť a účinnosť dňa 1. 5. 2018.

6. Obchodné podmienky si môžete stiahnuť tu.

Vo Fryčoviciach dňa 1.4.2018

Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť predávajúcemu iba v prípade, že chcete odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Adresát:

Oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy o nákupe tohto tovaru:

Dátum objednania tovaru:

Číslo objednávky:
Meno a priezvisko kupujúceho:
Adresa kupujúceho:
Dátum:
Doplňujúce informácie:

Spracovanie osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov alebo GDPR)

Správcom osobných údajov je spoločnosť Ekokoza.cz

obchodné spoločnosti

Ekokoza s.r.o.

Fryčovice 297, 73945 Fryčovice

identifikačné číslo: 07508247

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ekokoza.sk

Aké osobné údaje Ekokoza.cz zhromažďuje a spracováva?

Jedná sa o základné identifikačné údaje a kontaktné údaje, tj meno, priezvisko, bydlisko, kontaktná adresa, telefón, e-mail.

Na aké účely osobné údaje využívame a spracovávame?

Ekokoza.cz, spracováva osobné údaje bez potreby súhlasu za účelom splnenia zákonnej povinnosti, z titulu oprávneného záujmu (uskutočnenie objednávky). Osobné údaje sú spracované v elektronickej podobe pomocou prostriedkov výpočtovej techniky.

Ako dlho Ekokoza.sk údaje spracováva?

Spracovávame a uchovávame osobné údaje po dobu, ktorá je nevyhnutná na naplnenie účelu ich spracovávania, alebo po dobu, na ktorú bol poskytnutý súhlas so spracovávaním osobných údajov.

Z akých zdrojov Ekokoza.cz osobné údaje získava?

Spracovávame údaje, ktoré ste nám poskytli v súvislosti s uskutočnením vašej objednávky, prípadne k zodpovednej otázke.

Akým spôsobom Ekokoza.cz zaisťuje ochranu osobných údajov?

Zaisťujeme ochranu dát proti neoprávnenému alebo náhodnému prístupu, proti zmene, zničeniu, strate, neoprávneným prenosom, alebo inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu záznamov, ktoré obsahujú osobné údaje.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi členov prichádzajú do styku, sú viazané povinnosťou mlčanlivosti.

Komu Ekokoza.sk osobné údaje odovzdáva?

štátnym orgánom, ak je táto povinnosť stanovená zákonom. Prístup k Vašim osobným údajom ďalej môžu mať servisné organizácie, ktoré pre nás zaisťujú prevádzku internetového obchodu, účtovníkov a osoby zaisťujúce bezpečnosť našich počítačových systémov.

Aké sú vaše práva vo vzťahu k spracovaniu a prenosu osobných údajov?

V súlade s platnou legislatívou môžete uplatniť svoje práva subjektov údajov. Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na prenositeľnosť vybraných osobných údajov a právo požadovať opravu osobných údajov. Môžete požiadať o výmaz osobných údajov, príp. obmedzenie ich spracovania. Tieto práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla.

Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko