Sandal wood oil/ santalová silica (amyris)

Sandal wood oil/ santalová silica (amyris), 100 ml

ID produktu4580
Podporuje atmosféru relaxácie a meditácie.Viac informácií
24,00 EUR 19,84 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Západoindický santalový olej

Charakteristika

 • Amyris Balsamifera
 • Santal biely je strom, pochádzajúci zo západnej Indie (India, Pakistan, Nepál, Bangladéš Srí Lanka). Jeho drevo je okrem iného základom indických vonných tyčiniek.
 • Amyris balsamifera je aromatický ker, dosahujúci m vysoká veľkosť 2-4, alebo malý strom, pôvodom z Kuby.
 • POZOR: Nejedná sa o éterický olej zo santalu bieleho (Santalum album) z čeľade santalovitá (Santalaceae), ale z Amyris balsamifera z čeľade routovitej (Rutaceae), čo sú úplne nepríbuzné druhy!
 • Rozpustnosť: v tukoch av liehu

Použitie

 • V kozmetike sa používa na krásnu drevitú vôňu santalového dreva.
 • Používa sa ako prírodný fixátor vôn. Vďaka svojej teplej drevitej vôni sa hodí aj do pánskych krémov a parfumov.

Zloženie

 • 100% prírodný esenciálny olej, destilovaný s vodnou parou
 • INCI: Amyris Balsamifera Bark oil

Upozornenie

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:

 • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • H315 Dráždi kožu
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

 • P261 Zabráňte vdychovaniu orachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 Po manipulácii si dôkladne umyte ruky.
 • P272 Neodnášajte kontaminovaný pracovný odev z pracoviska
 • P333 + P313 Dôjde k podráždeniu kože alebo vyrážke: Získajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P302 + P352 PRI STYKOV S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
 • P362 + P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred opätovným použitím ho vyperte.

EINECS/ELINCS: 291-076-6

CAS: 90320-49-3

Parametre
Jednotkový objem (ml)100
Veľkosť balenia (ks)1
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko