Klementínka (Clementine) esenciálny olej

Klementínka (Clementine) esenciálny olej, 10 ml

ID produktu4683
Vďaka povznášajúcej aróme je tento esenciálny olej skvelý na čistenie a zlepšenie nálady.Viac informácií
2,28 EUR 1,88 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

 • Klementínkový olej je členom čeľade Rutaceae. Tento olej má sviežu ovocnú vôňu a je klasifikovaný ako horný stredný tón.
 • Clementine sa dobre mieša s gáfrovým, citrusovým, bylinkovým, kvetinovým, mätovým, korenistým a drevitým olejom.
 • Vďaka povznášajúcej aróme, ktorá má, je skvelý na čistenie a zlepšenie nálady.
 • Botanický názov Citrus nobilis
 • Čeľaď Rutaceae
 • Časť rastlín surová kôra
 • Vôňa svieža citrusová vôňa.
 • Pôvod Južná Afrika
 • Extrakcia lisovaný za studena

Upozornenie

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádzať pri výrobkoch liečebné tvrdenia. Preto vám nemôžeme podať ďalšie zaujímavé informácie a musíme vás odkázať na verejne dostupné zdroje na internete.

Nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí:

 • Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • PRI POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • Skladujte uzamknuté.
 • Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi alebo vrátením dodávateľovi.
 • Signálne slovo: Nebezpečenstvo
 • H226 - Horľavá kvapalina a pary. H304 - Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť. H315 - Dráždi kožu. H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H411-Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • P210 - Chráňte pred teplom/iskrami/otvoreným plameňom/horúcimi povrchmi. - FAJČENIE ZAKÁZANÉ.
 • P261 – Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P280 – Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
 • P301+P310+P331 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Nevyvolávajte zvracanie.
 • P302+P352+P333+P313 - PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Ak sa objaví podráždenie kože alebo vyrážka: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • Doplnkové informácie o nebezpečenstve: Obsahuje LIMON ENE, PIN EN ES. Môže vyvolať alergickú reakciu
Parametre
Jednotkový objem (ml)10
Veľkosť balenia (ks)1
Krajina pôvoduJužná Afrika
Hodnotenia a recenzie
Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
Záleží nám na vašom súkromí

Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

Upraviť moje voľbyPovoliť všetko