Hydroxid sodný / lúh - perličky
Hydroxid sodný / lúh - perličky
Hydroxid sodný / lúh - perličky

Hydroxid sodný / lúh - perličky, 25 kg

ID produktu4081
Veľmi silná žieravina, ktorá je zároveň základnou surovinou na výrobu mydiel.Viac informácií
78,46 EUR 64,84 EUR bez DPH

Neviete, ako si vybrať produkt? Napíšte nám na: eshop@ekokoza.cz

Popis

Charakteristika

ul>
 • Lúh sodný, kaustická sóda
 • Veľmi silná, žieravá alkália, nebezpečná zvlášť pre oči
 • Hydroxid sodný sa dodáva vo forme veľmi hygroskopickej perličky (nasávajú vzdušnú vlhkosť).
 • Základná surovina na výrobu mydiel.
 • Použitie - výroba mydiel

  ul>
 • Reakciou zásady (hydroxid) a esterov mastných kyselin (oleje a tuky) dochádza k zmydelneniu - vznikajú sodné soli mastných kyselín (mydla) a glycerol.
 • Po zmydelnení už v mydle nezostáva žiadny hydroxid, pretože celý kompletne zreaguje (pokiaľ sa nedávkoval v prebytku!) a vytvorí mydlo a glycerín.
 • Rozpustnosť vo vode 113 g/100 ml pri 25 °C
 • Upozornenie

  ul>
 • Obmedzenie: Predaj len od 18 rokov.
 • Hydroxid sodný nie je síce horľavý ani výbušný, ale je to veľmi silná žieravina a zdraviu škodlivá látka.
 • Hydroxid sodný silne leptá všetky tkanivá v organizme. Zmydelňuje tuky, koaguluje bielkoviny, odníma z tkanív vodu.
 • Pri požití spôsobuje najmä poleptanie pažeráka (nie žalúdka ako u kyselín; pri väčších požitých množstvách však môže byť vážne poleptaný aj žalúdok a tenké črevo), s rizikom nekrózy, žilovej trombózy alebo až perforácie pažeráka.
 • Veľmi vážne následky spôsobuje hydroxid sodný pri zasiahnutí očí, rýchlo preniká do rohovky a prednej očnej komory, aj napriek zdanlivo malé skoré príznaky môže spôsobiť slepotu.
 • Pri poleptaní okamžite omývajte napadnuté miesto pokožky prúdom studenej vody a následne neutralizujte poleptané miesto slabou kyselinou (zriedený ocot alebo kyselina citrónová).
 • Pri zasiahnutí očí sa nesmie nikdy neutralizovať, iba neustále vymývať vodou. Pokiaľ ide o poleptanie väčšieho rozsahu, zasiahnutie očí či pretrvávajúce zdravotné problémy, navštívte ihneď lekára.
 • Výrobok je klasifikovaný ako ŽIERAVÝ.
 • Bezpečnosť

  Bezpečnostné upozornenie: GHS05 - korozívne a žieravé látky.

  Obsah nebezpečných látok: Hydroxid sodný

  Signálne slovo: Nebezpečenstvo. H290 - Môže byť korozívna pre kovy. H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

  P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P303+P361+P353 - PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P310 - Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/ tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hodín denne). P405 - Uchovávajte uzamknuté. P501 - Odstráňte obsah/obal podľa inštrukcií na výrobku.

  Zloženie

  • NaOH min. 99% (CAS 1310-73-2), uhličitan sodný (Na2CO3) max. 0,6 %, NaCl max. 0,1 % sírany max. 0,1 %
  Parametre
  Jednotková váha (g)25000
  Veľkosť balenia (ks)1
  Krajina pôvodu
  Hodnotenia a recenzie
  Produkt nebol hodnotený+ pridať recenziu
  Záleží nám na vašom súkromí

  Ekokoza má rada cookies! Súbory cookie nám pomáhajú ponúkať správne produkty, príjemné zľavy a ďalšie skvelé služby. Stačí nám dať súhlas na ich používanie.

  Upraviť moje voľbyPovoliť všetko